Jing Cheng

Vice General Manager of Xiamen TIANHUA