Yaming Liu

Vice Chief Architect of Xi'an TIANHUA

Mr. Yaming Liu is the deputy chief architect of Xi'an Tianhua.